Τι είναι η Δράση ΣΕΛΑΣ

Το έργο ΣΕΛΑΣ επιδιώκει στη μελέτη, εκμετάλλευση και ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας Φ/Β συστημάτων σε υφιστάμενες υποδομές αυτοκινητοδρόμων για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών αυτών. Για πρώτη φορά παγκοσμίως, θα εξετασθεί η εφαρμογή και αποδοτική λειτουργία των νέων αυτών Φ/Β συστημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας (Photovoltaics in the night), αξιοποιώντας το διάχυτο φως διαφόρων φωτεινών πηγών (πχ φώτα αυτοκινήτων, φωτισμός υποδομών αυτοκινητοδρόμου). Η παραγόμενη ενέργεια κατά τη διάρκεια του 24ώρου θα διοχετεύεται μέσω κατάλληλου συστήματος συσσωρευτών με τρόπο ευφυή, έτσι ώστε να καλύπτονται με βέλτιστο τρόπο οι ανάγκες των φορτίων και ταυτόχρονα να ικανοποιούνται εξ’ ολοκλήρου οι απορρέοντες τεχνικοί περιορισμοί. Οι αυτοκινητόδρομοι προσφέρουν κάποια στρατηγικά πλεονεκτήματα για την αξιοποίηση ενέργειας από ΑΠΕ, όπως η εκμετάλλευση ήδη υπαρχουσών υποδομών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και η εύκολη πρόσβαση για επισκευές και συντήρηση. Μολοταύτα, διάφοροι παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εφαρμογή συμβατικών Φ/Β συλλεκτών σε τέτοιου τύπου υποδομές, (π.χ. η ισχυρή συγκέντρωση και απόθεση χιονιού, η λάμψη από τους ηλιακούς συλλέκτες, η διαχείριση του νερού για τον καθαρισμό των συλλεκτών, η αναγκαία ισχυρή ένταση φωτός). Αντικείμενο του ΣΕΛΑΣ είναι η αντιμετώπιση όλων των ανωτέρω προκλήσεων με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής και ευφυούς διανομής ενέργειας από Φ/Β στοιχεία. που θα χρησιμοποιείται για την ηλεκτροδότηση κρίσιμων υποδομών σε αυτοκινητόδρομους. 

Πρόκειται να υλοποιηθούν οι εξής λειτουργίες : 

  • Η –cloud based- Κεντρική Πλατφόρμα αυτοματοποιημένης διαχείρισης θα λαμβάνει δεδομένα των φορτίων (ιστορικά και πραγματικού χρόνου) που πρόκειται να τροφοδοτηθούν (Σταθμοί διοδίων/Χώροι στάθμευσης) από τα αντίστοιχα υποσυστήματα, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τις κλιματικές και κυκλοφοριακές συνθήκες καθώς και την κατάσταση φόρτισης των συσσωρευτών. 
  • Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα αναλύονται και θα υλοποιείται η πρόβλεψη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών των φορτίων και κατά συνέπεια η στάθμη φόρτισης των συσσωρευτών θα επιλέγεται έτσι ώστε να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς περιορισμούς. Ακόμη, μέσω καινοτόμων τεχνικών μηχανικής μάθησης θα γίνεται πρόγνωση μελλοντικών σφαλμάτων, συσχετίζοντας πληροφορίες από τα υποσυστήματα του ΣΕΛΑΣ και ιστορικά δεδομένα από παρόμοιου τύπου εγκαταστάσεις Φ/Β. 
  • Η πλατφόρμα θα προσομοιώνει αλγοριθμικές διαδικασίες και μηχανισμούς ώστε να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που θα αφορούν μια μετεξέλιξη του συστήματος σε ολόκληρο το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων με ταυτόχρονη εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα συστήματα έξυπνου φωτισμού σε συνθήκες smart grid.

Οι καινοτόμες φωτοβολταϊκές διατάξεις θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενες υποδομές αυτοκινητόδρομων, χωρίς να επιβαρύνουν την αρχιτεκτονική και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών, σε θέση κατάλληλη ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των εποχούμενων. 

Στόχος 1: Να υλοποιήσει φωτοβολταϊκές διατάξεις ικανές να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και την νύχτα, αξιοποιώντας τον φωτισμό των διερχόμενων οχημάτων καθώς και τον τεχνητό φωτισμό των υποδομών του αυτοκινητοδρόμου

Στόχος 2: Να αναπτύξει ένα ευφυές εργαλείο για την ανάλυση, μοντελοποίηση, πρόβλεψη και αυτοματοποιημένο συντονισμό της λειτουργίας των προτεινόμενων κατανεμημένων πηγών και καταναλώσεων ενέργειας 

Στόχος 3: Να προσαρμόσει σύγχρονο σύστημα αποθήκευσης της ενέργειας με χρήση μπαταριών τελευταίας τεχνολογίας 

Στόχος 4: Να αξιολογήσει και επιδείξει την καλή λειτουργία του προτεινόμενου οικοσυστήματος σε πραγματικές συνθήκες μέσα από πιλοτική εφαρμογή στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού.