Περιγραφη ενοτητων εργασιας του έργου ΣΕΛΑΣ

Περιγραφή ενοτήτων εργασίας :

Στη συγκεκριμένη ενότητα εργασίας θα καθοριστούν τα δομικά στοιχεία του ΣΕΛΑΣ, οι τεχνικές απαιτήσεις και ο τρόπος με τον οποίο αυτά θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα σενάρια χρήσης που θα περιλαμβάνουν τις πιλοτικές εφαρμογές, καθώς και τις εφαρμογές που θα προσομοιωθούν

Στην παρούσα ενότητα θα υλοποιηθεί τεχνο-οικονομική μελέτη βιωσιμότητας του συστήματος «ΣΕΛΑΣ» σε υφιστάμενες υποδομές της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Οδού.

Στην ΕΕ3 θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των σύγχρονων Φ/Β συλλεκτών που θα εγκατασταθούν στις υποδομές της Εγνατίας Οδού. Θα μελετηθεί η απόδοση σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού και θερμοκρασίας (προσομοιώσεις και πραγματικές μετρήσεις) και θα καθοριστεί η επιλογή και το πλάνο εγκατάστασης των Φ/Β συλλεκτών με τη βέλτιστη γεωμετρία τοποθέτησης. Τέλος, θα υλοποιηθεί καινοτόμος μηχανισμός αυτοκαθαρισμού.

Στην ΕΕ4 θα αναπτυχθούν και θα εξελιχθούν συστήματα πρόβλεψης, τεχνητής νοημοσύνης και αναλυτικής (με έμφαση στη δυνατότητα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων) με 3 στόχους:

  • Άμεση εφαρμογή σε συγκεκριμένα σενάρια χρήσης που θα διεξαχθούν στην ΕΕ7.
  • Προσομοίωση μελλοντικών σεναρίων που θα συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και έξυπνο φωτισμό σε αυτοκινητοδρόμους.
  • Πρόγνωση σφαλμάτων μέσω μεθόδων εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης

Στην ΕΕ5 θα αναπτυχθούν και θα εξελιχθούν περαιτέρω συστήματα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από τα Φ/Β. Ο σχεδιασμός του συστήματος αποθήκευσης θα γίνει με γνώμονα την αξιοπιστία σε δύσκολες περιβαλλοντολογικές συνθήκες.

Στην ενότητα αυτή θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες ολοκλήρωσης των αντίστοιχων υποσυστημάτων του ΣΕΛΑΣ καθώς και οι αντίστοιχες δοκιμές για την αξιολόγηση της ορθής λειτουργίας του.

Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθούν τα συγκεκριμένα σενάρια χρήσης που καθορίστηκαν στην ΕΕ1 και ενδελεχής αξιολόγηση των τεχνολογιών, εφαρμογών και των διατομεακών υποδομών που περιγράφονται στις ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4 και ΕΕ5. Ακόμη, το ερευνητικό έργο του ΣΕΛΑΣ πρόκειται να αναδειχθεί μέσω της δημιουργίας Ιστοσελίδας, της παρουσίασης αποτελεσμάτων σε συνέδρια και άρθρα σε διεθνή περιοδικά και μέσω αίτησης ΔΕ για την εμπορική εκμετάλλευσή του.