Π7.3 Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής εφαρμογής

Τα αποτελέσματα λειτουργίας της πιλοτικής εγκατάστασης θα περιληφθούν σε τεχνική έκθεση και θα αξιολογηθούν.