Π6.2 Αποτελέσματα Εργαστηριακής Επικύρωσης

Σε εργαστηριακό επίπεδο, το πρωτότυπο σύστημα θα δοκιμαστεί σε ρεαλιστικές συνθήκες και τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αναλυθούν.