Π5.1 Yφιστάμενες τεχνολογίες μπαταριών και ανάλυση προδιαγραφών

Θα εξετασθούν οι δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών συσσωρευτών και θα καθοριστούν οι τύποι που ταιριάζουν με τις ανάγκες του ΣΕΛΑΣ.