Π4.5 Αυτοματοποιημένη μηχανή λήψης αποφάσεων

Η ενοποίηση των υπομονάδων του εργαλείου που αναπτύχθηκε στο Π4.1 θα υλοποιηθεί σε αυτό το παραδοτέο, ενσωματώνοντας τους αλγορίθμους του Π4.2 και Π4.3 και καταλήγοντας στην τελική μορφή της πλατφόρμας λήψης αποφάσεων ΣΕΛΑΣ, έχοντας ως τελικό στόχο την αυτονομία, την οικονομικότερη λειτουργία και την αύξηση του χρόνου ζωής των υποσυστημάτων.