Π3.1 Yφιστάμενες τεχνολογίες Φ/Β

Οι υφιστάμενες τεχνολογίες Φ/Β θα εξετασθούν ως προς τα πλεονεκτήματα/μειον εκτήματα που παρουσιάζουν σε σχέση με τις εφαρμογές του ΣΕΛΑΣ.