Π2.1 Μελέτη Σκοπιμότητας

Θα υλοποιηθεί ανάλυση SWOT, θα εκτιμηθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και οι απαιτούμενοι πόροι, καθώς και θα σταθμιστούν τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των διαφόρων εναλλακτικών για την επέκταση του επιχειρηματικού πλάνου της λύσης.