Π1.1 Προδιαγραφές ΣΕΛΑΣ

Στον παρόν παραδοτέο καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις των επιμέρους υποσυστημάτων και η Ομάδα Έργου θα ορίσει τις δυνατότητες που θα πρέπει να πληροί η τελική εφαρμογή του ΣΕΛΑΣ.